Nội dung giáo trình: 


Khái Lược Về Chủ Nghĩa Mác-Lênin

Phần Thứ Nhất: Thế Giới Quan Và Phương Pháp Luận Triết Học Của Chủ Nghĩa Mac-Lênin
Chương 1: Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng
Chương 2: Phép Biện Chứng Duy Vật
Chương 3: Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử
Phần Thứ Hai: Học Thuyết Kinh Tế Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin Về Phương Thức Sản Xuất Tư Bản Chủ Nghĩa
Chương 4: Học Thuyết Giá Trị
Chương 5: Học Thuyết Giá Trị Thặng Dư
Chương 6: Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền Và Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền Nhà Nước
Phần Thứ Ba: Lý Luận Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin Về Chủ Nghĩa Xã Hội
Chương 7: Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Và Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa
Chương 8: Những Vấn Đề Chính Trị - Xã Hội Có Tính Qui Luật Trong Tiến Trình Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa
Chương 9: Chủ Nghĩa Xã Hội Hiện Thực Và Triển Vọng


Trước thực tiễn mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quán triệt đường lối về đổi mới công tác tư tưởng, lý luận của Đảng và chủ trương cải cách công tác giảng dạy bậc đại học, cao đẳng; Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành chương trình mới và tổ chức biên soạn cuốn Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin.


Sách gồm 3 phần:


- Phần I: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin.


- Phần II: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa.


- Phần III: Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về Chủ nghĩa xã hội.


Link download: Giao trinh triet hoc pdf