Nội dung cơ bản của cuốn sách:
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại
Chương 2: Kế toán Nghiệp vụ mua hàng hóa
Chương 3: Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa
Chương 4: Kế toán nghiệp vụ doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa
Chương 5: Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh thương mại
Chương 6: Kế toán kết quả hoạt động kinh doanh thương mại
[PDF] Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại (NXB Giáo Dục) Giao-trinh-ke-toan-tai-chinh-doanh-nghiep-thuong-mai-tran-thi-hong-mai