Giáo trình gồm 8 chương:
– Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh
– Chương I: Cơ sở, quá tình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
– Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc
– Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
– Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
– Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế
– Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân
– Chương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới
[PDF] Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (NXB Sự Thật) Giao-trinh-tu-tuong-ho-chi-minh-bo-giao-duc-va-dao-tao
Link xem và tải: Tu tuong HCM pdf