Thiên nhiên đã tạo nên những loài cây, những thân cây có hình dáng kỳ lạ đến huyền bí. Trong số những loài cây này, có loài cây có thể sống đến hàng ngàn năm.

Những" cây "có hình dáng" kỳ lạ" 1

Những" cây "có hình dáng" kỳ lạ" 2

Những" cây "có hình dáng" kỳ lạ" 3

Những" cây "có hình dáng" kỳ lạ" 4

Những" cây "có hình dáng" kỳ lạ" 5

Những" cây "có hình dáng" kỳ lạ" 6

Những" cây "có hình dáng" kỳ lạ" 7

Những" cây "có hình dáng" kỳ lạ" 8

Những" cây "có hình dáng" kỳ lạ" 9

Những" cây "có hình dáng" kỳ lạ" 10

Những" cây "có hình dáng" kỳ lạ" 11

Những" cây "có hình dáng" kỳ lạ" 12

Những" cây "có hình dáng" kỳ lạ" 13

Những" cây "có hình dáng" kỳ lạ" 14

Những" cây "có hình dáng" kỳ lạ" 15

Những" cây "có hình dáng" kỳ lạ" 16

Những" cây "có hình dáng" kỳ lạ" 17

​Theo Funzu​